súng thần công thời nguyễn

Súng thần công thời Nguyễn được trưng bày trứng Ngọ Môn Huế