mùa thanh trà huế

Mùa thanh trà Huế tầm tháng 7, 8 hằng năm